• Marianne Aasen

Digital kompetanse – alle trenger mer

Samfunnet vårt er datadrevet. Nesten all teknologi rundt oss er digital. Den store

utfordringen er at kompetansen hos mange henger etter.Hva betyr digital kompetanse i dagens arbeidsliv? Hva slags kompetansepåfyll trenger de

ansatte? Hva må ledere kunne? Og ikke minst: hvordan tilegne seg denne kompetansen?


Digital kompetanse handler om mer enn å kunne bruke Facebook, lese aviser på nett og

være på digitale møter. Data og digitale teknologier vil påvirke alle yrkesgrupper og

fagdisipliner. For å lykkes i en framtidig datadrevet økonomi, kan ikke digital kompetanse kun være forbeholdt IKT-miljøer eller IKT-relaterte utdanninger. I arbeidslivet bør alle ha

grunnleggende ferdigheter og basis-kunnskap på plass. I tillegg bør alle ha en dypere

forståelse av hva data og digitale teknologier kan brukes til, kombinert med en velutviklet

etisk dømmekraft.


  • Det er en stor fordel å forstå enkel programmering og å kjenne til grunnkomponenter i en datamaskin. Når er datamaskinen overlegen mennesket? Og hva klarer den ikke så godt?

  • Innsikt i Kunstig Intelligens (KI) er viktig. Hva er KI og hva slags nytte kan vi ha denne teknologien?

  • Alle må ha grunnleggende forståelse for datasikkerhet for alle kan bli rammet. Både på jobb og i privatlivet. Økonomisk kriminalitet har blitt digitalisert. I tillegg er cyberangrep blitt en del av trusselbildet i en konfliktfylt verden. Det beste forsvarsverket er kompetente ansatte og oppdaterte systemer.

  • Data er en ressurs. Om dette skal kunne gi verdiskapning, krever det innsikt i hva virksomheten har av data, hvordan forvalte den og hvordan skape verdier av den. Evnen til god formidling av data verdsettes i økende grad.

  • Kunnskap om regelverk knyttet til personvern er nødvendig for alle beslutningstakere. Det samme gjelder evnen til å gjøre gode etiske vurderinger.


De fleste arbeidstakere har ikke dekket denne kompetansen i sin utdanning. Og selv om

yngre arbeidstakere har bedre digital kompetanse, kan ikke nyrekruttering løse denne

utfordringen alene. Til det er den for stor. I praksis betyr det etter-, eller videutdanning til

mange, mange fler enn i dag


Simula Learning har som ambisjon å spre digital kunnskap til flere. Derfor underviser vi

lærere i programmering, næringslivet om Kunstig Intelligens (KI) og mange forskjellige

grupper i IT-sikkerhet. Vi holder Kode-kurs for barn og både enklere og mer avanserte

programmeringskurs for fagforeninger. Målet vårt er som slagordet vårt tilsier:

Simula Learning – upgrade your digital skills.


Marianne Aasen


Marianne er direktør i Simula Learning, er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo og har fagene samfunnsøkonomi og historie i tillegg. Marianne har sittet 12 år på Stortinget for Akershus Arbeiderparti. Åtte av disse årene i Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen og var leder av komiteen i fire år. Hun har også vært journalist og politisk rådgiver i Stoltenberg-regjeringen.